? ? ? ?
         
   
S0906# M0902#
Francis m.1726 Mary
SANDIFORD  = = MARRIOT
b. est 1706   b. est 1706
 
d. DEC1777   d. ??
Southwell,NTT  
  ? ?
                                                                         
               
S0806 S0810 S0811 S0807 C0804 S0808 S0809 S0805#
Mary Martha Martha Samuel m.1764 Sarah Thomas Benjamin Francis    m.?? Jane
SANDIFORD SANDIFORD SANDIFORD SANDIFORD  = = COOPER SANDIFORD SANDIFORD SANDIFORD  = =
b.cNOV1731 b.cDEC1736 b.cDEC1738 b.cMAY1743   b. ?? b.cJAN1747/8 b.cDEC1748 b.cAUG1733   b. est 1740
Southwell,NTT Southwell,NTT Southwell,NTT Southwell,NTT   Southwell,NTT Southwell,NTT Southwell,NTT  
d. ?? d.bef1738 d. ?? d. ??   d. ?? d. ?? d. ?? d. ??   d. ??
   
   
                                                                        Page C4b S      
                J
S0717 S0716 S0718 S0714 S0723 S0721 S0724 S0722
Sarah John George Rosamund Richard Sarah Robert Benjamin
SANDIFORD SANDIFORD SANDIFORD SANDIFORD SANDIFORD SANDIFORD SANDIFORD SANDIFORD
b.cMAR1772 b.cMAY1774 b.cJAN1776 b.cNOV1777 b.cAUG1779 b.cJUN1782 b.cDEC1783 b.cMAY1786   
Southwell,NTT Southwell,NTT Southwell,NTT Southwell,NTT Southwell,NTT Southwell,NTT Southwell,NTT Southwell,NTT
d. APR1773 d. ?? d. ?? d. ?? d. ?? d. ?? d. ?? d. ??
Southwell,NTT
Page: C4c
Revised:29AUG2009