? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
                             
           
B0903# R0907# G0901#
John   m. ?? Sarah John    m. ?? John   m. ?? Rose
BALLS   = = ?? ROUS = = ?? GODWARD   = = ??
b. ??   b. ?? b. ??   b. ?? b. c1694   b. ??
     
d. SEP1761   d. 1750 d.cMAR1769   d.befDEC1767 d. JAN1784   d. 1742
Westhall   Westhall,SFK South Cove,SFK   Gt Waldingfield  
      ? ?
                                                                                                       
                         
M0801 B0801# R0801# R0812 R0813 R0814 H0807 R0815 S0802 R0816 G0805 G0803 G0804 G0802 G0801# W0801#
??    dnm John m.1754 Mary John James Thomas ??    m. ?? Martha ??    m. ?? Lydia Jacob Elizabeth Robert Thomas John m.1744 Susannah
MORSE   = = BALLS = = ROUS ROUS ROUS ROUS HOLMES = = ROUS SILVERTON  = = ROUS GODWARD GODDARD GODWARD GODDARD GODDARD = = WARE
b. ??   b.c1732   b. ?? b. ?? b. ?? b. ?? b. ?? b. ?? b. ?? b. ?? b.JUL1727 b.cMAY1724 b.JUN1722 b.cOCT1720 b.cOCT1718   b. ??
    Gt Waldingfield Gt Waldingfield Gt Waldingfield Gt Waldingfield Gt Waldingfield  
d. ??   d.02JAN1767   d. ?? d. ?? d. ?? d. ?? d. ?? d. ?? d. ?? d. ?? d. ?? d. ?? d. ?? d. ?? d. JAN1790   d. APR1781
  Westhall,SFK   Gt Waldingfield   Gt Waldingfield
M0701-John Morse     ? ? ? ?
                                                                                                                                     
                           
B0704 B0703 B0702 B0701# G0702# G0705 G0703 G0704 G0706 G0707 G0708 G0709 T0701#
Mary Sarah Sarah Stephen m.1777 Susannah Thomas Susannah  <--Twins--> John John Rose Robert Sarah Abraham   m. ?? Elizabeth
BALLS BALLS BALLS BALLS = = GODDARD GODDARD GODDARD GODDARD GODDARD GODDARD GODDARD GODDARD TURRELL = = ??
b.cMAY1758 b.cOCT1756 b.cJUL1755 b.cOCT1756   b.cDEC1748 b.cJAN1744/5 b.cFEB1745/6 b.cFEB1745/6 b.cJUN1747 b.cJAN1750/1 b.cJAN1756 b.cJAN1760 b. ??   b. ??
Westhall,SFK Westhall,SFK Westhall,SFK Westhall,SFK   Gt Waldingfield,SFK Gt Waldingfield Gt Waldingfield Gt Waldingfield Gt Waldingfield Gt Waldingfield Gt Waldingfield Gt Waldingfield  
d. ?? d. ?? d.befOCT1756 d.04JUN1825   d.22APR1827 d. ?? d.MAR1745/6 d. MAR1745/6 d. ?? d. JUL1768 d. ?? d. ?? d. ??   d. ??
Brampton,SFK   Brampton,SFK Gt Waldingfield Gt Waldingfield Gt Waldingfield  
Page: C7a   Page B7 B G   Page B7 T E
Revised:29AUG2009