Page D7c O J ? ?
                                   
         
O1004 O1003 O1002 O1001 C1001#
Thomas Joan Edward? Benjamin m.1682 Margaret
OLDRIN OLDRIN OLDRIN OLDRIN = = CORNISH
b.cAPR1657 b.cAPR1657 b.c 1652 b.cJUL1654   b. ??
Laxfield,SFK  
d. ?? d. ?? d. ?? d. ??   d. ??
 
  ? ?
                                                     
           
O0905 O0904 O0903 O0902 B0911 O0901#
Thomas Joel Margaret Benjamin Mary  m.1715 John m.c1719 Susanna
OLDRIN OLDRIN OLDRIN OLDRIN BALLS = = OLDRIN = = ??
b.cMAR1696 b.cJUL1694 b.cAPR1685 b.cFEB1682/3 b. ??   b.cJUL1688   b. ??
Laxfield,SFK   Laxfield,SFK  
d. ?? d. ?? d. ?? d. ?? d.MAR1719   d. ??   d. ??
Cratfield    
    ? ? ? ? ? ?
                                                                                 
                     
O0808 O0802 W0814 O0807 O0806 O0805 O0804 O0803 O0801# W0802# G0810#
Mary William  m.1745 Mary Joseph Elizabeth Mary John Susanna John  m.1751 Elizabeth James    m.?? Abigail
OLDRIN OLDRIN = = WADE OLDRIN OLDRIN OLDRIN OLDRIN OLDRIN OLDRIN = = WOLSEY GARROULD  = = ??
b.cOCT1717 b. 1720   b. ?? b.cSEP1727 b.cJAN1725/6 b.cDEC1723 b.cAUG1722 b.cJUL1721 b.cMAY1726   b. JAN1722/3 b. ??   b. ??
Kelsale,SFK ??   Holton, SFK Kelsale,SFK Kelsale,SFK Kelsale,SFK Kelsale,SFK Holton, SFK   Wooton,NFK  
d.16MAR1719/20 d.OCT1793   d. ?? d. ?? d.30JAN1725/6 d. ?? d.20AUG1722 d. ?? d.cMAR1788   d. MAR1803 d. APR1801   d.c1814/5
Kelsale,SFK Wissett, SFK   Kelsale,SFK Kelsale,SFK Cratfield, SFK   Cratfield, SFK Wissett,SFK   Wissett,SFK
     
                                                                                                                                                                                   
                             
O0708 O0709 O0707 O0705 A0702 O0706 O0710 O0711 O0704 O0703 O0702 H0745      (iii) C0705      (i) O0701#      (ii) G0701# G0711 C0711 G0712 A0703 G0713 H0744
Mary Edward William    m.?? John  m.1782 Margaret Elizabeth Samuel Benjamin Edward Mary Elizabeth Hannah m.1816 Millison E  m.1781 John  m.1796 Tabitha James    m.?? Susan John  m.<1795 Jemima  m.1810 John William  m.1799 Frances
OLDRIN OLDRIN OLDRIN = = ?? OLDRIN = = ALDRICH OLDRIN OLDRIN OLDRIN OLDRIN OLDRIN OLDRIN HOWLETT > > CHANDLER > > OLDRIN = = GARROULD GARROULD  = = ?? CLARKE  = = GARROULD  = = ALDRED GARROULD  = = HOWLET
b.cJAN1747/8 b.cJAN1749/50 b.cMAY1746   b.cNOV1751 b.c1757 b.cAPR1754 b. ?? b. ?? b.cJAN1761 b.cMAR1754 b.cOCT1752 b.c1763 b.cAUG1757   b.cAPR1756   b.c1748 b.cAPR1774   b. ?? b. ?? b. ?? b. ?? b.cJUL1776   b. ??
Ubbeston,SFK Cratfield,SFK Ubbeston,SFK   Cratfield,SFK ?? Cratfield,SFK Cratfield,SFK Cratfield,SFK Cratfield,SFK   Cratfield,SFK   Wissett,SFK   Wissett,SFK  
d. ?? d. ?? d. ??   d.08AUG1840 d. JUL1829 d.NOV1793 d.befSEP1838 d.befSEP1838 d. FEB1775 d. ?? d. NOV1793 d.08NOV1845 d.30JAN1796   d.28JUL1827   d.11JAN1804 d. ??   d. ?? d.bef1810 d. ?? d.?? d. ??   d. ??
  Wissett,SFK Wissett,SFK Wissett,SFK Cratfield,SFK Wissett,SFK S Elmham,SFK Wissett,SFK   Wissett,SFK   Wissett,SFK    
Page: C7c    Page Y7_15 W O    Page Y7_04 C O   Page B7 O G    Page Y7_06 G S    Page Y7_05 G H
Revised: 17MAY2012