? ? ? ?
         
   
T1001#
Elizabeth m.c1696 Edward m.c1704 Sarah
?? = = THROWER = = ??
b. ??   b. ??   b. ??
   
d. MAR1703/4   d. MAR1735   d. ??
  Fritton,NFK  
    ? ?
                                                           
                 
T0907 T0908 T0909 T0903 T0904 T0905 T0906 T0902#
Dau' Peter John Sarah Daniel Lydia Edward William   m. ?? Ruth
THROWER THROWER THROWER THROWER THROWER THROWER THROWER THROWER = = ??
b.cOCT1696 b.05MAR1698/9 b.22MAY1702 b.10OCT1705 b.12SEP1706 b.09MAR1708/9 b.25NOV1713 b.02NOV1711   b. ??
Fritton,NFK Fritton,NFK Fritton,NFK Fritton,NFK Fritton,NFK Fritton,NFK Fritton,NFK Fritton,NFK  
d. ?? d. ?? d. ?? d. ?? d. ?? d. ?? d. ?? d. FEB1774   d. DEC1776
Fritton,NFK   Fritton,NFK
? ?   ? ? ? ?
                                                                                 
                         
H0810   R0806   R0805# T0801# T0802 T0803 P0801#
Sarah m.1792 Sarah m.1774 John m.1756 Tabitha Ruth Elizabeth Henry   m. ?? Mary
HOBBS   = < < ROBERTS = < < = RICHES = = THROWER THROWER THROWER PAGE = = ??
b. ??   b. ??   b.c1730   b.26DEC1735 b.30NOV1734 b.10JUN1739 b.c1735   b. ??
  Hempnall,NFK     Fritton,NFK Fritton,NFK Fritton,NFK  
d.??   d. bef 1792   d. NOV1797   d. JUL1774 d. ?? d.cJUL1766 d. ??   d. ??
    Fritton, NFK   Fritton,NFK Fritton,NFK  
     Page X8_02 R R    
                                                                             
               
R0722 R0728 R0708 C0707 R0709 T0708 R0718 R0719 R0704# P0701#
Sarah Sarah John   m. ?? Susanna George James   m. ?? Ruth James William  m.1799 Mary
RICHES RICHES RICHES = = CRAUNCHER RICHES TIBENHAM = = RICHES RICHES RICHES = = PAGE
b.11AUG1793 b.04JAN1796 b.cAPR1760   b. ?? b.cOCT1766 b. ?? b. ?? b. ?? b.cMAY1757   b.cNOV1761
Fritton,NFK Fritton,NFK Fritton, NFK   Fritton,NFK Fritton,NFK   Hempnall,NFK
d. SEP1793 d. ?? d.aft 1802   d. ?? d.aft 1797 d. ?? d.aft 1797 d.aft 1797 d. ??   d. ??
Fritton,NFK    
Page: C8c     Page Y8_16 R C   Page B8 R P
Revised:04DEC2010