? ? ? ?
         
   
H1401#
William   m.?? Elizabeth
HADENHAM  = = ??
b. ??   b. ??
 
d. 1568   d. ??
Darsham, SFK  
  ? ?
                                                                   
         
C1302 H1305 H1303 H1304 H1301#
Thomas  m. ?? Alles Thomas    m.?? Margaret John William   m.?? Jane
COLLES  = = HADENHAM HADENHAM  = = ?? HADENHAM HADENHAM  = = ??
b. ??   b. ?? b. ??   b. ?? b. ?? b. ??   b. ??
     
d. ??   d. ?? d. ??   d. ?? d. ?? d. 1585   d. ??
    Darsham, SFK  
      ? ?
                                                                           
                       
C1202 C1203 C1204 C1205 C1206 H1205 H1206 H1207 H1204 N1202 H1203 H1201#
Elizabeth Margaret Ann William Robert Mary Edward Robert Robert  m.1591 Elizabeth Thomas William m. ?? Ann
COLLES COLLES COLLES COLLES COLLES HADENHAM HADENHAM HADENHAM HADENHAM  = = NEWSON HADENHAM HADENHAM  = = ??
b. ?? b. ?? b. ?? b. ?? b. ?? b. ?? b. ?? b. ?? b. ??   b. ?? b. ?? b. ??   b. ??
  Cratfield,SFK  
d. ?? d. ?? d. ?? d. ?? d. ?? d. ?? d. ?? d. ?? d.cSEP1620   d.aftAUG1620 d. ?? d. FEB1631   d. 1638
Sibton, SFK   Darsham, SFK   Darsham, SFK
  Page W7_01 H N   ? ?
                                                                                                           
                 
H1110 C1101 H1109 H1108 H1107 H1105 M1101 H1104 M1102 H1106 H1101# N1102#
Philip Thomas   m.1621 Dorothy Henry   m.?? Ann Elizabeth Frances Thomas   m.?? Margaret Richard  m.1625 Mary William m.1637 Elizabeth
HADENHAM CARVER = = HADENHAM HADENHAM  = = ?? HADENHAM HADENHAM MASON = = HADENHAM MOLLETT = = HADENHAM HADENHAM  = = NOLLOTH
b. ?? b. ??   b. ?? b. ??   b. ?? b.cJUN1627 b.cJAN1604 b. ?? b.cFEB1601 b. ??   b.cMAR1597 b. ??   b. ??
    Darsham,SFK Darsham,SFK Darsham,SFK Leiston, SFK   Darsham,SFK   Kelsale,SFK
d. ?? d. ??   d. ?? d. 1640   d. ?? d. ?? d. ?? d. ?? d. ?? d. ??   d. ?? d. 1661   d. APR1667
  Reydon, SFK     Darsham, SFK   Darsham, SFK
Page : D7b    Page X7_01 C H      Page X7_04 M H Page C7b H N
Revised: 04MAY2013    H1008 - Ann