Scrapbook Page for Gordon K STUTZMAN


S0233 - Gordon K STUTZMAN - d1954

Gravestone at the Monitor Church of the Brethren, McPherson, McPherson Co., Kansas
picture